They Call Me Jeeg Robot (Lo chiamavano Jeeg Robot) ในโลกของสมัยก่อนผู้ต้องขังจำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วยพลังซูเปอร์พาวเวอร์ที่เขาพึ่งจะศึกษาค้นพบ เหล่าผู้กระทำผิดกฎหมายอยากเพียงแค่พลังกล้ามของเขา แต่ว่าแฟนคลับของเขาอยากได้ให้เขาทำสิ่งที่ดี เด คอลล์ มี จี